RODO

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Łukasz Bielatowicz, Osiedle Witkowice Nowe 36, 31-234 Kraków,
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu podjęcia działań na żądanie osoby przed zawarciem umowy, zawarcia i wykonania umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza postanowienia RODO,
 6. Administrator może udostępniać Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom:
  • podmiotom świadczącym usługi księgowe,
  • Urzędowi Skarbowemu
  • kancelariom prawnym,
  • operatorom poczty w tym poczty elektronicznej.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w przypadku już zawartej umowy jest obowiązkowe na podstawie tej umowy.